Aktivhuset

i Lundeborg

Foto: Henning Kristensen

Om Aktivhuset

Aktivhuset udgør en af længerne i den gamle firlængede Lundeborg købmandsgård, som blev opført i 1863 af godsejer N.F.B. Sehested, Broholm. Det ligger på havnen med facade ud mod Havnevej og med Lundeborgs vartegn, det rød-hvide pakhus i bindingsværk, som nabo.
Husets bagside vender ind mod Pakhusgården, som om sommeren bliver benyttet til bl.a. musikarrangementer.

Med økonomisk bistand fra Lundeborg Borgerforening, Lundeborg Fiskeriforening og den daværende Gudme Kommune købte borgerne i Lundeborg huset i 1983 for 230.000 kr. og stiftede den selvejende institution Aktivhuset i Lundeborg.
Porcelæn, glas og bestik fik huset forærende af byens borgere, idet købmanden hjemtog til 80 personer, hvorefter borgerne købte det hele til huset – alt efter lyst og pengepung.

Sammen med husets bestyrelse har lundeborgerne gennem årene sikret den nødvendige renovering og vedligeholdelse af huset gennem arbejdsdage, indsamlingsfester m.m. Bl.a. blev nyt tag på huset for en del år siden finansieret ved salg af tagsten til byens borgere.

To af de nuværende bestyrelsesmedlemmer har været med i Aktivhusets bestyrelse i rigtig mange år. Nemlig Hanne Bering Jensen, der har været med som kasserer siden 1985, og Gitta Nielsen, der har været med siden 1991, størstedelen af tiden som formand.

Indskudsbeviser
Godt 80.000 af husets købspris på 230.000 kr. kom i 1983 ind gennem salg til borgerne i Lundeborg af 127 såkaldte indskudsbeviser, som er et engangs-kontingent.

I dag kan man stadig erhverve et indskudsbevis, hvis man er bosiddende i Lundeborg.
Det koster 1000 kr. og købes hos husets kasserer, Hanne Bering Jensen – hannebering@lundeborgmail.dk
Indskudsbeviset er personligt og giver en reduktion på 500 kr., når man lejer huset til fest i weekenden.

Husets vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Aktivhuset i Lundeborg

§ 1.
Foreningens navn er ”AKTIVHUSET I LUNDEBORG” med hjemsted i Svendborg Kommune. Adressen er den til enhver tid værende formands.

§ 2.
Foreningens formål er at udleje lokaler først og fremmest til foreninger og borgere i Lundeborg gennem overtagelse af ejendommen Havnevej 5 i Lundeborg.

§ 3.
Som ordinært medlem optages enhver, der har erhvervet indskudsbevis i foreningen, og som er myndig borger i Lundeborg med opland. Som ekstraordinært medlem optages enhver, der erhverver indskudsbevis i foreningen. Ekstraordinære medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Indskudsbeviser kan erhverves for kr. 1.000,00.
Generalforsamlingen kan træffe beslutning om kontingent og fastsætter i så fald størrelsen af kontingentet.
Indmeldelse sker ved erhvervelse af indskudsbevis hos bestyrelsens formand.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen og medfører ikke indløsning af indskudsbevis.

§ 4.
Den årlige generalforsamling afholdes inden hvert års 1. april og sammenkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med samtidig angivelse af dagsorden eller opslag i Lundeborg.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes af denne inden 1 måned, når 15 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom og fremsender motiveret dagsorden. Indkaldelse skal også i dette tilfælde ske med 14 dages skriftligt varsel eller ved opslag i Lundeborg.

§ 5.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
På generalforsamlingen gives en oversigt over foreningens virksomhed i det forløbne år, og det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpel stemmeflerhed, dog kræver lovændringer 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
De ordinære medlemmer har kun 1 stemme, uanset størrelsen og antallet af deres indskudsbeviser.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Til foreningens ophævelse kræves en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Vedtagelse kan kun ske med 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Ophæves foreningen, skal dens midler fordeles til medlemmerne i forhold til deres indskudsbevis. Såfremt der herefter viser sig at være et overskud, skal dette benyttes til et formål, der er i overensstemmelse med foreningens formål.
Et forslag, der er forkastet på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes på ny før næste ordinære generalforsamling.

§ 6.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og lader de nødvendige afstemninger afholde.
Almindeligvis foregår afstemninger ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, når dirigenten, et medlem af bestyrelsen eller 5 medlemmer forlanger det.

§ 7.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1) Valg af dirigent
2) Formanden aflægger beretning
3) Forelæggelse af regnskab
4) Behandling af indkomne forslag
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
6) Valg af revisorer
7) Eventuelt

§ 8.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der skal være myndige.
Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen.
Af generalforsamlingen vælges endvidere to  suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmerne fungerer for 2 år ad gangen, og medlemmerne afgår således:
– 4 bestyrelsesmedlemmer det første år
– 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer det andet år.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter i en forretningsorden de nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv.
Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder.
Møde skal i øvrigt afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der føres referat af bestyrelsens forhandlinger.

§ 9.
Bestyrelsen har den daglige, økonomiske og administrative ledelse af ”Aktivhuset i Lundeborg”.
Det påhviler endvidere bestyrelsen at søge kommunen om dækning for eventuelt driftsunderskud i forbindelse med udlejningen, ligesom det påhviler bestyrelsen at søge de nødvendige midler til drift og vedligeholdelse af  Aktivhuset, Havnevej 5 i Lundeborg.
Foreningens aktiver må kun anvendes til fremme af foreningens formål.
Driftsmidler skal, med undtagelse af den fornødne likvide kassebeholdning, anbringes på betryggende måde i bank eller sparekasse.
Alle foreningen tilhørende værdipapirer skal være noteret i foreningens navn.

§ 10.
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand sammen med bestyrelsens næstformand eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer.

§ 11.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 12.
Foreningen hæfter for sine forpligtigelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Således enstemmigt vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21. februar 1983 af 34 tilstedeværende.

Vedtægtsændring af § 11 på generalforsamlingen i 1989.

Vedtægtsændring af § 8 på generalforsamlingen 1991.

Vedtægtsændring af § 1, § 3, § 8 og § 9 på generalforsamlingen 2023.

Torsdagsdamerne

Blandt de mange frivillige, der bakker op om Aktivhuset, er Torsdagsdamerne – en lille gruppe kvinder, som hver torsdag mødes i huset og følger op på, at alt er rengjort og på plads til udlejning i weekenden.  

Foto: Jørn Damgaard